Pastoraat

Wanneer u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek dan heeft u altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met uw wijkouderling of de predikant. Wanneer er ziekte is, andere moeilijke omstandigheden of juist in tijden van vreugde, zoals een geboorte of een jubileum, dan leven wij graag met u mee. Wilt u in dit soort omstandigheden voorbede dan kunt u dat eveneens doorgeven aan de wijkouderling of predikant.

Zij zijn ook degenen, die de bezoeken afleggen in de gemeente. Zowel de reguliere huisbezoeken als in tijden van zorg, verdriet of blijde omstandigheden. Tevens bezoekt de predikant de gemeenteleden die 80 jaar of ouder zijn na hun verjaardag.

Wijkindeling:

De gemeente is ingedeeld in twee wijken met ieder een eigen ouderling. Hiermee wordt er structuur aangebracht in het bezoekwerk en is voor een ieder duidelijk bij welke ouderling men terecht kan voor pastorale vragen. De wijkindeling ziet er als volgt uit:

Ouderling Bulsink wijk nr 1:

  • Gameren: Beemstraat, Burgerstraat, De Berenskamp,  De Hoef,  Delkant, Donkerkade,  Dijkschrijversland, Fijkensakker,  Gratenbogerd,  Hendrikstraat,  Jacob Ekelmansstraat, Leutsestraat,   Middelkampseweg,  Nieuwstraat,  Oudestraat,  Ouwelsestraat, Slotshof en Startstraat. Buiten Gameren: Alle gemeenteleden woonachtig buiten Gameren met uitzondering van die in de Jan Stuversdreef te Kerkwijk.

Ouderling van den Berg wijk nr 2:

  • Gameren: Brouwershof, Bulkenlaan, Buskeshof, De Bogerd, De Heuven, Elskampseweg, Gulden Kempke, Hoplandhof, J.van Steenbergenstraat, Jan Coolenhof,  Joh.van Rijswijkstraat, Keppelenkamp, Koksenbos,  Maartenskamp, Oudenhof, Oude Weidestraat,  Peperstraat,  Pouwenkamp, Pr. W. Alexanderstraat, Prinsenstraat,  Prinses Margrietstraat,  Ridderhof,  Ridderstraat,  Rietkamp, Schoolstraat,  Spijkerdwarsstraat, Spijkerstraat en Waalbandijk. Kerkwijk: Jan Stuversdreef

CONTACTPERSONEN

Ds.W.Meijer  0418-561200 vdm@pastoriemeijer.nl
R. Bulsink  06-82505171 ouderlingwijk1@hervormdgameren.nl
W. van den Berg (Scriba)  0418-845684 scriba@hervormdgameren.nl

HUISBEZOEK

Tijdens de periode dat het winterwerk plaatsvindt gaan de ouderlingen Bulsink en van den Berg samen met een diaken op huisbezoek. We hopen dat het goede en gezegende ontmoetingen zullen zijn rond het geopende Woord van God.

In dit verband wijzen we erop dat het huisbezoek niet alleen bestemd is voor ouders, maar ook voor hun kinderen. Het zou fijn zijn, wanneer uw kinderen tijdens het huisbezoek aanwezig zijn en aan het gesprek deelnemen. Uiteindelijk is het huisbezoek voor het gehele gezin!

ZIEKENBEZOEK

We stellen het op prijs dat u bij opname in het ziekenhuis en thuiskomst dit even doorgeeft aan uw predikant.

Ditzelfde geldt ook bij langdurige en ernstige ziekte thuis.

De zieken in de verschillende ziekenhuizen worden wekelijks door de predikant bezocht. Als kerk willen we graag in dagen van zorg en ziekte met u meeleven en voor u bidden.

JUBILEA

Bij vreugdevolle en blijde gebeurtenissen willen we als kerk niet achterblijven. Zo ook wanneer het gaat om een huwelijksjubileum, verloving enz. Als u het meldt aan uw wijkouderling krijgt u
ongetwijfeld bezoek. Gods Woord roept ons op om blij te zijn met de blijden.

KRAAMBEZOEK

Wanneer u het blijde nieuws van de geboorte van nieuw leven meedeelt aan uw wijkouderling, dan komt hij of dominee Meijer namens de kerk bij u op bezoek.