Pastoraat

Gedurende de vacature tijd kunt u voor het pastoraat in de gemeente een beroep doen op uw wijkouderling. Hij is hiervoor het eerste aanspreekpunt. In geval van dringende zaken (bijv. overlijden) kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze consulent dominee J. de Jong.

Wanneer u in de dagen van vreugde of zorg pastoraal bezoek wenst kunt u altijd bij uw wijkouderling terecht. We stellen het zeer op prijs wanneer u dit doorgeeft. Dit geldt ook bij opname in het ziekenhuis, het overlijden van een geliefde, het gedenken van een jubileum enz. enz.

Dominee J. de Jong en de ouderlingen Bulsink en van den Berg zullen in de gemeente pastorale bezoeken afleggen. Tevens hopen de wijkouderlingen de gemeenteleden te ontmoeten tijdens de gewone huisbezoeken. De ouderen vanaf 80 jaar zullen na hun verjaardag bezocht worden door dominee J. de Jong.

Wijkindeling:

De gemeente is ingedeeld in twee wijken met ieder een eigen ouderling. Hiermee wordt er structuur aangebracht in het bezoekwerk en is voor een ieder duidelijk bij welke ouderling men terecht kan voor pastorale vragen. De wijkindeling ziet er als volgt uit:

Ouderling Bulsink wijk nr 1:

  • Gameren: Beemstraat, Burgerstraat, De Berenskamp,  De Hoef,  Delkant, Donkerkade,  Dijkschrijversland, Fijkensakker,  Gratenbogerd,  Hendrikstraat,  Jacob Ekelmansstraat, Leutsestraat,   Middelkampseweg,  Nieuwstraat,  Oudestraat,  Ouwelsestraat, Slotshof en Startstraat. Buiten Gameren: Alle gemeenteleden woonachtig buiten Gameren met uitzondering van die in de Jan Stuversdreef te Kerkwijk.

Ouderling van den Berg wijk nr 2:

  • Gameren: Brouwershof, Bulkenlaan, Buskeshof, De Bogerd, De Heuven, Elskampseweg, Gulden Kempke, Hoplandhof, J.van Steenbergenstraat, Jan Coolenhof,  Joh.van Rijswijkstraat, Keppelenkamp, Koksenbos,  Maartenskamp, Oudenhof, Oude Weidestraat,  Peperstraat,  Pouwenkamp, Pr. W. Alexanderstraat, Prinsenstraat,  Prinses Margrietstraat,  Ridderhof,  Ridderstraat,  Rietkamp, Schoolstraat,  Spijkerdwarsstraat, Spijkerstraat en Waalbandijk.Kerkwijk: Jan Stuversdreef

HUISBEZOEK

Tijdens de periode dat het winterwerk plaatsvindt gaan de ouderlingen Bulsink en van den Berg samen met een diaken op huisbezoek. We hopen dat het goede en gezegende ontmoetingen zullen zijn rond het geopende Woord van God.

In dit verband wijzen we erop dat het huisbezoek niet alleen bestemd is voor ouders, maar ook voor hun kinderen. Het zou fijn zijn, wanneer uw kinderen tijdens het huisbezoek aanwezig zijn en aan het gesprek deelnemen. Uiteindelijk is het huisbezoek voor het gehele gezin!

ZIEKENBEZOEK

We stellen het op prijs dat u bij opname in het ziekenhuis en thuiskomst dit even doorgeeft aan uw predikant.

Ditzelfde geldt ook bij langdurige en ernstige ziekte thuis.

De zieken in de verschillende ziekenhuizen worden wekelijks door de predikant bezocht. Als kerk willen we graag in dagen van zorg en ziekte met u meeleven en voor u bidden.

JUBILEA

Bij vreugdevolle en blijde gebeurtenissen willen we als kerk niet achterblijven. Zo ook wanneer het gaat om een huwelijksjubileum, verloving enz. Als u het meldt aan uw predikant krijgt u ongetwijfeld bezoek. Gods Woord roept ons op om blij te zijn met de blijden.

KRAAMBEZOEK

Wanneer u het blijde nieuws van de geboorte van nieuw leven meedeelt aan uw wijkouderling dan komt onze consulent ds. J de Jong of de wijkouderling namens de kerk op bezoek.