Kerkdiensten

Elke zondag staan de deuren van Gods Huis open. De Heere vraagt van ons dat we de onderlinge bijeenkomsten niet zullen nalaten. Een trouwe kerkgang is van groot belang. De Psalmen zingen op meer dan één plaats van de rijkdom en de schone dienst van het Huis des Heeren. In de werkplaats van de Heilige Geest wordt het geloof gewerkt en versterkt. Daarom worden we elke zondag daar verwacht, waar de Heere God woont en het leven geeft in eeuwigheid.

God maakt zich bekend in zijn Woord. De kerkdiensten op zondag nemen hierin een centrale plaats in. Elke zondag komen we als gemeente samen in de dorpskerk aan de Delkant 1 rond het geopende Woord van God. De kerkdiensten beginnen ‘s-morgens om 09.30 uur en ‘s-avonds om 18.30 uur.

Hervomde kerk
Delkant 1
0418-641453

Preekstof

Voor een groot deel van het jaar wordt de preekstof bepaald door het kerkelijk jaar. Dit begint met Advent en gaat door tot en met Pinksteren. Daar omheen is er alle ruimte om ‘vrije stof’ te bepreken.
Onze predikant is gewend om zo veel als mogelijk in ‘series’ te preken. Dit kan betekenen, dat er een heel Bijbelboek bepreekt wordt of bijvoorbeeld het leven van een Bijbelse persoon gevolgd wordt. Als de eigen predikant in de avonddienst voorgaat, wordt het onderwerp van de preek bepaald door één van de belijdenisgeschriften. Op dit moment wordt daarvoor de Nederlandse Geloofsbelijdenis gevolgd.

BIJZONDERE KERKDIENSTEN

Bid- en dankdag

Op bid- en dankdag  worden er twee diensten gehouden, ’s morgens met speciale aandacht voor de kinderen, ’s avonds voor de hele gemeente. Data zullen via de agenda op deze website en kerkbode aangekondigd worden, aanvangstijden 9:30 en 19.30 uur.

Feestdagen

Op de kerkelijke feestdagen en oud- en nieuwjaarsdag worden er erediensten gehouden en wel op 1e en 2e kerstdag, oudejaarsdag en nieuwjaarsdag. Ook op Goede Vrijdag , 2e Paasdag , Hemelvaartsdag  en 2e Pinksterdag zijn er erediensten.

Heilige Doop

Regelmatig wordt in het midden van de gemeente het sacrament van de Heilige Doop bediend. Op grond van Gods genadeverbond worden de kinderen van de gemeente gedoopt. We denken hierbij aan het bevel van Christus; “ Gaat heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes”, (Mattheüs 28 vers 19)

Zij die als kind niet gedoopt zijn, ontvangen dit sacrament op volwassen leeftijd, na voorafgaande belijdenis van het geloof. De Heilige Doop wordt in de regel bediend in de morgendienst in het midden van de gemeente. Voorafgaande aan de Heilige Doop vindt de doopzitting plaats.

Als herinnering aan de bediening van de Heilige Doop ontvangen doopouders een doopkaart.

De God van de Doop zegt tegen de ouders en kinderen” Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn Aangezicht, en zijt oprecht!”

Heilig Avondmaal

Christus heeft tot Zijn gedachtenis de viering van het Heilig Avondmaal ingesteld. Alleen de belijdende leden van de gemeente worden tot deelname aan het Heilig Avondmaal genodigd en geroepen.

Het heilig Avondmaal wordt doorgaans bediend in de morgendienst in het midden van de gemeente. Dit geschiedt vier maal per jaar.

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Op de zondag voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal wordt bij voorkeur in de morgendienst voorbereiding op het te vieren Heilig Avondmaal gehouden.

Dankzegging Heilig Avondmaal

In de avonddienst na het gevierde Heilig Avondmaal vindt in de eredienst dankzegging voor het ontvangen sacrament plaats.

Voorbereidingsweek

De voorbereidingsweek is de week van zelfonderzoek en zelfbeproeving. Als u met de vraag zit voor wie het Heilig Avondmaal des Heeren is ingesteld, leest u dan eens vraag en antwoord 81 van de Heidelberger Catechismus. Het is een Bijbelse zaak als het Heilig Avondmaal gevierd wordt in een sfeer van liefde, eensgezindheid en vergevingsgezindheid.

Bezinningsuur

In de week voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal is er een uur van bezinning en overdenking. We komen dan samen in Kerkelijk Centrum Elim voor gebed, meditatie en zang. Tevens zal een gedeelte uit het Avondmaalsformulier worden besproken. We hopen dat dit bezinningsuur mag bijdragen aan een gezegende voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal.

Censura Morum

In de voorbereidingsweek voor de bediening van het Heilig Avondmaal is er gelegenheid tot censura morum. Dit betekent letterlijk; beoordeling van zeden. Het tijdstip waarop censura morum in de consistorie van de kerk gehouden wordt, wordt vermeld in de kerkbode en vanaf de kansel. Als een belijdend lidmaat zich misdraagt, dan dienen we de weg te bewandelen die de Heere ons wijst in Mattheüs 18 vers 15 en 16. Mocht langs deze weg de hindernissen voor deelname aan het Heilig Avondmaal niet worden weggenomen, dan mag men deze nood op censura morum aan de kerkenraad voorleggen. De bedoeling daarvan is de heiligheid van de gemeente en sacrament te bewaren.

Trouwdiensten

In de dienst waarin het huwelijk wordt bevestigd, wordt de zegen van God over deze belangrijke stap in het leven gevraagd. Namens de kerkenraad wordt er de trouwbijbel overhandigd als leidraad voor geloof en leven.

Wie de kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk verlangen, dienen zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de predikant. Het is gebruikelijk dat de predikant die verantwoordelijk is voor de gemeente waar de bruid woonachtig is, de dienst leidt. De predikant nodigt het bruidspaar uit voor een gesprek over de trouwdienst en de inhoud van het christelijk huwelijk.

We verwachten van bruidsparen die Gods zegen over hun huwelijk vragen, dat zij hun trouwdag doorbrengen in een sfeer, waarin de Heere Jezus genodigd is. (Joh.2 vers 2a)

Rouwdiensten

Bij een sterfgeval worden de nabestaanden vriendelijk verzocht contact met de predikant op te nemen. Er zal dan zo spoedig mogelijk een bezoek worden gebracht aan de familie. Tevens kan dan in onderling overleg de dag en uur van de begrafenis worden vastgesteld.

Op verzoek van de familie zal er voorafgaand aan de begrafenis een rouwdienst worden gehouden. De orde van dienst wordt in overleg met de familie vastgesteld. Na afloop van de begrafenis wordt de rouwplechtigheid afgesloten met Schriftlezing en gebed. Indien er sprake is van een crematie zal de predikant geen dienst verzorgen in het crematorium, omdat een crematie niet in overeenstemming is met Gods Woord. Wel kan in het Kerkelijk Centrum Elim of thuis een bijeenkomst worden belegd waarin door de predikant een gedeelte uit het Woord van God wordt behandeld om door dat Woord de aanwezigen te dienen.

Kerstviering zondagsschool

De kerstviering van de zondagsschool wordt gehouden op 2e kerstdag in de Hervormde kerk. In deze dienst wordt het kerstverhaal voor de kinderen verteld en er is daarnaast ruimte voor een vrije vertelling en het zingen van kerstliederen. Gemeenteleden en belangstellenden zijn van harte welkom. De juiste aanvangstijd van deze viering wordt in de kerkbode bekend gemaakt.

Kerstzangdienst 

De data en tijden worden bekend gemaakt in de kerkbode en op de website. Er zal die avond een meditatie worden gehouden en uiteraard is er ook plaats voor samenzang.